ban-implantologia-2

Implantologia Bucal


Els implants dentals són fixacions metàl.liques, generalment de titani, que s’inserten als ossos maxil.lar i mandibular de forma anàloga a com ho fan naturalment les arrels de les dents.

implantologia_1

Per això, aquest procediment permet reemplaçar les dents absents mitjançant la substitució de les arrels de les mateixes.

Es tracta d’un excel.lent tractament restaurador que, sense cap mena de dubte, ha suposat una revolució per a l’Odontologia des de fa algunes dècades. Gràcies a ell, s’amplia enormement, i de la millor de les maneres, el ventall de possibilitats a l’hora de restituir la dentadura absent.

La tècnica implantoloògica exigeix, a més a més d’una tècnica minuciosa i l’ús d’implants i de connexions protèsiques d’alta qualitat, un examen previ individualitzat per a cada pacient.

implantologia_new_2

El protocol habitual a l’hora de col.locar els implants dentals consisteix en realitzar el procediment en dues fases:

  • Col·locar les fixacions de titani (el que pròpiament són els “implants”).
  • Col·locar les corones ceràmiques sobre aquestes fixacions.

Entre una i altra fase s’han d’esperar uns dos mesos aproximadament.

Tanmateix, en alguns casos, i sempre i quan les condicions ho permetin, és possible col.locar les corones implanto-soportades de forma immediata.

Avui dia, existeix una ample gamma d’implants dentals, alguns d’ells dissenyats per a casos específics, com per exemple implants dentals de petit diàmetre (quan el jaç ossi és especialment estret), o bé de longituds especialment curtes (quan la limitació òssia concerneix l’alçada). Són bones opcions que permeten fàcilment restaurar dents que, fins fa poc temps, trobaven dificultats afegides de tractament.

A més, quan no és possible fer servir ni uns ni altres, generalment per limitacions anatòmiques, existeixen altres tècniques de regeneració òssia que fan que, avui dia, sigui difícil que algú no pugui accedir a aquesta solució que la Odontologia ens ofereix.

A la nostra clínica dental utilitzem diversos tipus d’implants, tots ells d’alta gamma, que satisfaran les seves expectatives de tractament.

Pide una cita